How can I help you?
Close
Book a Session today and receive a comprehensive Free Chakra Board
Gender
Select a treatment
Your Name
Number
Email
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
Zdravá pánev, zdravý duch - HEALTHY PELVIS, HEALTHY SPIRIT | Tantric Massage in London | Tantric Therapy
Treatments for women Treatments for men Tantric treatments for Couples
About Mal Videos Blog Testimonials Store
Treatments Yoni Massage Workshops Training Testimonials About
April 10th, 2017
Post by ShaRe Renata Halva

Možná znáte někoho, kdo neoplývá pevným zdravím a také někoho, kdo nevnímá sexualitu jako přirozenou součást života a jako zdroj inspirace, zdraví a štěstí.

Mám pocit, že žijeme ve světě zvláštních paradoxů, které nám řádně matou hlavinku a mohou v nám budit chaos. Jsou nám podsouvány různé ideologie. Díky globalizaci je jich více, než kdykoliv předtím – příliš mnoho patentů na pravdu.

Říká se, že žijeme v době uvolněné sexuality. Internet je plný porna. Móda akceptuje odhalená těla. Antikoncepce je snadno dostupná. Trh je plný různých erotických pomůcek a přitom se prý skoro vůbec nemilujeme a dáváme přednost jiným formám “zábavy”.

Sexualita je převážně vnímána na pudové úrovni. U jednoho či obou partnerů se stále častěji objevují sexuální poruchy, stále se projevuje vkořeněné stigma, že sex je něco nečistého, a má sloužit výhradně k plození dětí, že sex je manželská povinnost, že žena, která si užívá sex je coura atd. V našich zeměpisných šířkách je sexualita potlačována už staletí. To mělo a má na svědomí spoustu násilí, takže se nakonec podařilo zapsat do naších buněk, že projevování sexuality je něco hanebného. Spousta z nás je pak v dennodenní nevědomé konfrontaci mezi přirozenou potřebou intimity a toho, že sexualita je tabu.

Jak a kde v tom najít vlastní harmonii a štěstí?

Každá mince má dvě strany. Globalizace k nám přivála i spoustu podnětů toho, co je pro nás opravdu přirozené a blahodárné. Objevily se i různé směry osobního rozvoje, které více či méně přijímají sexualitu jako cisternu životodárného tvořivého pohonu. Stále více lidí praktikuje např. jógu, tai-či, homeopatii, ájurvédu, tantru, tao. Dokonce již vznikly úspěšné západní modifikace a systémy, které čerpají z těchto východních nauk a pomáhají nám nalézat cestu k sobě a svému životnímu štěstí. Patří sem například mohendžodáro, sexuologická práce s tělem, vaginální mapování a tantrické masáže…

Komplexní celostní péče Re-Treat Tě přijímá takovou/ého jaká/ý jsi právě teď. Jde o formu terapie, která je sestavována právě pro Tebe a podle Tvých záměrů. Umožňuje Ti prohloubit vnímání Tvého vlastního těla a jeho potřeb, umožňuje Ti prohlubovat vnímání potřeb lidí kolem Tebe, přináší příliv energie a chuti do života. Součástí péče může být emoční detox, který pomáhá uvolňovat a odstraňovat různé návyky, které Ti již neslouží, zpracovávat traumata a emoce, budovat sebedůvěru, rozvíjet ženství, mužství, přispívá lepším vztahům atd. Vždyť podle nejdelšího výzkumu v naší historii jsou nejlepším klíčem k pevnému zdraví právě fungující vztahy http://www.euro.cz/light/vztahy-jsou-klicem-k-dlouhemu-zivotu-tvrdi-nejdelsi-vyzkum-1287818

Zdravé vztahy s druhými začínají ve zdravém vztahu k nám samým.

https://www.tantricjourney.com/tantric-therapists/halva/

…….

HEALTHY PELVIS, HEALTHY SPIRIT

Maybe you know someone who doesn’t have strong health, and also someone who does not perceive sexuality as a natural part of life and as a source of inspiration, health and happiness.

I see that we live in a world of specific paradoxes, which can be very confusing and can cause inner chaos. We are foisted upon different ideologies. Thanks to globalisation there are more of them than ever before – too many patents on the truth.

It is said that we live in the age of free sexuality. The Internet is full of porn. Fashion accepts almost naked bodies. Contraception is readily available. The market is full of various sex toys and yet we hardly ever make love and we prefer other forms of “entertainment”.

Sexuality is mostly seen on the instinctive level. One or both partners are still more likely to occur sexual disorders. There is still deeply rooted stigma that sex is something impure, and is intended to serve exclusively for the procreation of children, that sex is a marital duty, that a woman who enjoys sex is a slut, etc. In our latitudes, there is sexuality repressed for centuries. And it has caused a lot of violence. Eventually, we find ourselves with imprints in our cells, that expressing our sexuality is something dirty and shameful. Most of us, we are in an everyday unconscious confrontation between the natural need for intimacy and the fact that sexuality is taboo.

How find our own harmony and happiness?

Every coin has two sides. Globalisation has also brought a lot of natural and beneficial suggestions for us. There are plenty trends for personal development, which more or less accept sexuality as a tanker with the life-giving creative power. More and more people practice such as yoga, tai-chi, homoeopathy, Ayurveda, tantra, tao. Yet there are already successful western modifications and systems that draw from these eastern doctrines and help us find the path to ourself and our happiness. These include, for example, mohendzodaro, sexological bodywork, vaginal mapping and tantric massage…

During a comprehensive holistic care, Re-Treat Brno, you are received and respected as you are right now. It is a form of therapy, which is compiled just for You and according to Your intentions and needs. It allows You to deepen the perception of Your own body and its needs, helps You to deepen the perception of the needs of the people around You. It brings energy and zest for life. As a part of the care, you might wish emotional detox release, which helps to remove a variety of habits that no longer serve you, to process traumas and emotions, build confidence, develop femininity/masculinity, contributes to better relationships etc. There is no surprise, according to the longest research in our history functioning relationship are the best ingredients to good health and happiness http://www.businessinsider.com/study-reveals-how-people-live-happier-lives-2016-4

Healthy relationships with others begin in a healthy relation to ourselves.

https://www.tantricjourney.com/tantric-therapists/halva/

 

Sign up to receive news and updates