How can I help you?
Close
Book a Session today and receive a comprehensive Free Chakra Board
Gender
Select a treatment
Your Name
Number
Email
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
Jana Schoberova | Tantric Massage in London | Tantric Therapy
About Mal Videos Blog Testimonials Store
Prostate Massage training Yoni Massage training Tantra Workshops Massage Training Testimonials About
Country Czech Republic,  
Area Olomouc
Treats Couples (Czech Speaking), Men (Czech Speaking), Women (Czech Speaking)
Experience5 Year/s
Fees6200- CZK
Treatment Time5-6 hours
 

Už v dětství jsem silně vnímala náboj a energie druhých lidí i onen nepřehlédnutelný rozpor mezi vnitřním prožíváním a vnějším chováním. Velmi brzy jsem si všimla, že něco opravdového v nás bývá potlačeno ve prospěch společenských konvencí. Pamatuji si, jak jsem si jako dítě slíbila, že za každou cenu zůstanu svá, že se nenechám zlomit hodnocením z vnějšku, že budu imunní vůči jakékoli manipulaci.
Byla jsem velmi introvertní dítě, měla jsem vlastní vnitřní svět, mnoho času jsem trávila na loukách, v lesích a se zvířaty. Příroda mi přišla pravdivá. Pokud jsem byla ve společnosti lidí, zcela spontánně jsem nasávala do hloubky všechny energie, skryté souvislosti a příběhy, jako bych byla pod povrchem dění, nebylo nutné rozumět slovům.
Sama v přírodě jsem už jako dítě měla zvláštní prožitky, které bych dnes nazvala mystickými.

Navzdory původním slibům jsem se však postupně též naučila v některých situacích hrát mnoho rolí, moje vnitřní touha po (alespoň nějakém) přijetí byla silnější než rozhodnutí zůstat svá. Následkem toho jsem vnímala zklamání ze sebe samé vytěsněné postupně až kdesi na dno mojí duše. Nedalo se nevšimnout si, že totéž někde uvnitř sebe ukrývá mnoho lidí. Byla jsem přesvědčená o jedinečném potenciálu v každém z nás, který jsme sami před sebou skryli, jako bychom trpěli všichni stejnou „nemocí“.

V skrytu a tajně jsem od 13ti četla Junga, Freuda a jiné, zajímala se o psychosomatiku, „komplikovanost“ lidské sexuality..., to vše ve snaze pochopit sebe samu, druhé lidi, podstatu onoho „nepochopitelného“ lidského předstírání a hraní rolí v hluboce zakořeněné touze být milováni.

Od knih jsem pak jako dospělá postupně přešla k cílené práci na sobě, osobnímu rozvoji. Prošla jsem mnohými výcviky technik práce s tělem a masáží (milovala jsem dotek), s energií, myslí, emocemi, podvědomím... , až jsem se dostala k tantře. Zde jsem našla obrovskou svobodu a odvahu žít to, co jsem; být zase v pravdě. Uvědomění si a žití toho, že „ano“ má naprosto stejnou hodnotu jako „ne“, mě velmi osvobodilo na mé vlastní cestě i ve vztahu k druhým lidem a v partnerském životě. Učarovalo mi kouzlo vědomého, láskyplného doteku, který se umí dotknout naší duše a boří bariéry mezi lidmi, aniž bychom řekli jedinné slovo lidskou řečí.
Přesvědčila jsem se, že právě naše sexualita (a práce s ní) je jedním z klíčů k našemu potenciálu, na cestě k její přirozenosti, autentičnosti, a její kultivací nelze minout všechny vytěsněné emoce, zranění a potlačení, které nás od dětství formovaly. Fantastické je, že je můžeme odhalit, pochopit, uzdravit, propustit nebo naopak přijmout, a posunovat se tak stále hlouběji k sobě samému.

Tantru, tantrické masáže, tantrické techniky a meditace jsem se postupně učila od českých i zahraničních učitelů, absolvovala jsem též víceletou školu tantrajógy pro ženy. Vlastní praxi v tantrických masážích, terapiích a práci s tělem mám od roku 2011. Moje citlivost a spojení se svým niterným vnímáním je mi velkou nápomocí v mé profesi, velice mě naplňuje pomáhat lidem pomocí doteku (i vlastní zkušenosti) k jejich sebepoznání, k odkládání oněch masek, které nás (jen) iluzorně chrání, k postupnému otevírání se sobě saméhu i druhým; k odvaze žít vlastní pravdu.

Škola Tantric journey a technika Emočního detoxu ještě více prohloubila mé zkušenosti a dala mi odpověď na mnoho otázek, které na jiných tantrických školách dosud nebyly odpovězeny. Je zde neocenitelný postup a délka terapií, která umožnuje jít velmi hluboko pomalým, laskavým a milujícím způsobem.

Kromě tantry, doteků a hlubokého sdílení s druhými lidmi miluji přírodu a její opravdovost, životní příběhy lidí, rytmickou hudbu a tanec, smích, ticho o samotě; zajímám se od mládí o výživu a zdraví, ráda vymýšlím a připravuji zdravá vegetariánská jídla, cvičím jógu.

*******************************************************************

Already in my childhood, I perceived the charge and energy of other people, including the contrast between their inner sensations and external behaviour. I noticed very early that something truthful in us is suppressed for the benefit of social conventions. I remember, that as a child, I promised to me to stay being myself and do not let me get broken by evaluations of others; to stay immune against all manipulations.

I was a very introverted child, I had an inner world of my own and I spent a lot of time on meadows, in the woods, and with animals. I perceived the nature to be truthful. When I was among people, I spontaneously deeply sensed all energies, hidden connections and stories as if I was under the surface of reality, without the need of understanding the words. Being alone in nature as a child, I had special experiences which I could call mystical today.

Despite my promises, I slowly also learned to play in different situations many roles; my inner desire for (at least some) acceptance was stronger than my promise to stay being myself. As a result, I sensed disappointment from myself, being suppressed somewhere at the bottom of my soul. I could not leave unnoticed that the same happened to many people. I was convinced about an extraordinary potential in every one of us that was hidden by us, as if all of us suffered from the same „disease“.

Secretly, from the age of 13, I read Jung, Freud and other authors; I was interested in psychosomatics, complexity of human sexuality…, all of that aiming at understanding myself, other people, the background of the „irrational“ human pretending and role-playing in the deep-rooted desire of being loved.

From books I moved, already as an adult, to a purposeful work on myself, on self-development. I went through many trainings of body-work techniques and massages (I loved the touch), work with energy, mind, emotions, subconscious mind…, until I learned about tantra.
Here I found great freedom and courage to live my life and be truthful again. The realization and living of the fact that „yes“ has the same value as „no“ liberated me on my own path and in my relationship to other people and partnership life. I became enchanted with the magic of conscious loving touch that can reach our soul and destroy borders between people without any words.

I convinced myself that our sexuality (and working with it) is one of the keys to our potential, and the path to naturalness and authenticity. By cultivating it, we cannot miss all the pushed-away emotions, wounds and suppressions that had formed us from our childhood. It is fantastic that we can uncover them, understand, heal, release or accept them, and move more deeply towards ourselves.

I have learned tantra, tantric massages, tantric techniques and meditations successively from Czech teachers as well as those from other countries; I went also through years of tantric yoga for women. I started my own practice in tantric massages, therapies and bodywork in 2011. My sensitivity and connection to my internal perceptions serve me as a great help in my profession. I find it fulfilling to help people using touch (and my experiences) to learn about themselves, to put away masks protecting us (only) illusorily, to successively open up to ourselves and others, and to find the courage to live the truth of our own.

The school of Tantric Journey and of the Emotional Detox technique further deepened my experiences and gave me answers to questions which were not addressed in other tantric schools. It provides a precious method and duration of therapies that enable going very deep in a slow, kind and loving manner.

Besides of tantra, touch and deep sharing with other people I love nature and its truthfulness, life stories of people, rhythmic music and dance, laugh, silence in solitude. From childhood I have been interested in nutrition and health, I like inventing and preparing healthy vegetarian food, I exercise yoga.

 
Ahoj Jani,  uplynuly tři dny od terapie a já Ti chci dát zprávu o svém stavu. První den poté jsem cítila mnoho míst na svém těle, ale nemůžu říct, že by to byla bolest. Spíš jsem si silně uvědomovala, že je mám, vůbec, že mám tělo.  Jinak cítím veliký klid uvnitř a zvláštní spokojenost, chvílemi to střídá úplné nadšení z toho, že jsem. Je to, jako bych sama sobě chtěla říct „Ahoj Petro, tak Tě vítám“, prostě silný pocit sebe sama, to jsem nikdy nezažila a jsem tím fascinovaná.  Také jsem si uvědomila, že mnohem víc vnímám druhé lidi. Dá se říci, že je to podobné jako se mnou, tzn. jako bych i ty druhé lidi kolem mě teď poprvé opravdu viděla, cítila, nechala mluvit a snad i pochopila.  Jsem nadšená jak nově poznávám svět. Děkuji Ti mnohokrát za vše, to, co jsem u Tebe prožila, bylo to neobyčejné a velmi silné. Teď zpětně mi to dochází o to více. 
Petra
Czech Republic
27-04-2018
Star
Jani, rád bych Ti poděkoval za nepopsatelný zážitek s takovým množstvím různých vjemů, že jsem postupně ztrácel kontrolu nad situací a o to šlo. Nebylo pro mě těžké se Ti odevzdat, vnímal jsem, že víš velmi dobře, co děláš a proč, následovat Tvé vedení bylo velmi uvolňující a bezpečné.  O tom, že existuje něco jako energetický orgasmus jsem neměl tušení, o to víc jsem byl u vytržení, co jsem to vlastně prožil. Nazval bych to spíš výbuchem všech emocí, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Veliká síla, kterou nešlo ovládnout, mé tělo reagovalo absolutně na Tvůj dotek, možná i na myšlenku. Pohltilo mě to, zastavilo myšlení, nepopsatelné. Vracet se pak zpátky k sobě ve Tvém náručí bylo neskutečně krásné a silné, naprostý pocit bezpečí, lásky, intimity. Ta chvíle se do mě hluboko otiskla.   Cítím se nyní očištěný, pozornější a citově bohatší, svět je najednou mnohem barevnější a živější.  Ještě jednou děkuji, jsem moc rád, že jsem Tě poznal a prožil u Tebe a s Tebou to, co jsem prožil. Slova na to nestačí.
Aleš
Czech Republic
05-06-2018
Star
Jani, chci poděkovat za obrovský kus cesty, který jsi mi pomohla ujít během posledního třičtvrtě roku. Ta cesta se mi zdála z počátku nejistá, lekla jsem se toho, že ztratím otěže z rukou a nic nebude tak, jak bych chtěla. Některé své pocity jsem nebyla připravena cítit, opravdu si nyní uvědomuji, jak moc jsem žila mimo své pravé pocity. A tak jsem to po první terapii tehdy vzdala, však víš.. Tvá reakce byla velmi chápající a milá, skoro mě rozplakala, protože jsem samozřejmě uvnitř sebe cítila, jak to je a před čím utíkám. A já za pár týdnů sebrala odvahu a přišla zas. Ten posun během čtyř terapií byl veliký. Velmi silné pro mě bylo zjištění, že v mém vztahu mi moc chybí tak „jednoduché“ a dnes vím, že základní věci, jako dívat se do očí a cítit tam takové teplo a pozornost, které se mi u Tebe dostalo. Že se toužím schoulit v náručí a cítit bezpečí a moct všechno říct. Uvědomovat si energie ve svém těle a vnímat, co se děje v mém těle a být tomu přítomná, to byla pro mě velká škola, protože jsem věčně bývala někde v oblacích mimo tělo nebo v myšlenkách. Myšlení a plánování mi dávalo pocit falešné jistoty, že to všechno držím a řídím, že mě nic nepřekvapí víc, než dokážu zvládnout. A já se pomalu s Tebou učila pravý opak, cítit jistotu, když všechno pouštím a odevzdávám. Odměnou mi je velikánské uvolnění nejen na těle, a zjištění, že se mnoho věcí o sebe postará samo. A k mému překvapení tak, že bych to tak ani sama nevymyslela. Vnímám teď vše z úplně jiné perspektivy. Jani, děkuji za čas, slova, doteky, lásku, otevřenost a přímost, kterou jsem nakonec tolik ocenila. Určitě zůstaneš v mém srdci, prožily jsme toho spolu mnoho, víš o mě věci, které jsem nikomu nedokázala a ani nemohla říct, pomohla jsi mi odvalit mnoho balvanů ze srdce (i knedlíků z krku) a ulevit od spousty předsudků a trápení, které jsem měla ukryté v těle. Vždy jsem od začátku do konce cítila, že jsi tam jen pro mě a já se k Tobě těšila, přestože jsem věděla, že budou i náročné okamžiky. Často si na Tebe vzpomenu a stále mám pocit, že stejně ještě přijdu. Ať se Ti daří v životě.
LÍDA
Czech republic
16-11-2017
Star
Milá Jani, rád popíši blíže mé vnímání při masáži. Přišel jsem k Tobě ze zvědavosti, a protože jsem chtěl poznat blíže, co je emoční detox. Alespoň tak jsem se prezentoval v úvodu. Později ze mě lezlo, že bych moc rád pohnul sám se sebou, protože role, kterou v životě mám, mi čím dál víc nepřináší radost. Když jsi povídala o tom, že mohu v průběhu masáže cítit emoce, a že si je mohu dovolit prožít, hned mi blesklo hlavou, že to v žádném případě. Toho nejsem schopný, natož před druhou osobou, i když velmi milou a empatickou. Měl jsem sám v sobě zákaz dát najevo cokoli, co by pro mě mohlo být ponižující a z emocí právě pláč, který jsi jmenovala, je u mě nepřípustný. Při masáži jsem v první fázi bojoval sám se sebou, některé části mého těla byly hodně ztuhlé a na tlak fakt bolely, doslova jsem si však přikázal být silný a nedat to znát. To i přes to, že jsi mi radila pravý opak. Tak byl ten program ve mně silný. V další fázi se to začalo měnit, uvědomoval jsem si, že bych tu bolest a vše moc rád projevil, ale nedokážu to. Nebyl jsem schopný ze sebe vydat hlásku. Zase jsem bojoval sám sebou, i když trochu jinak. Ty jsi to asi vycítila, protože jsi mi řekla, ať na sebe nevytvářím tlak, že všechno co má, přijde. Netušil jsem v tu chvíli, jak výstižná ta věta je a bude, a tak jsem přesto stále ještě sám se sebou bojoval usiloval. Mimochodem ale, Tvůj hlas, když jsi občas na mě promluvila, mi zněl jak živá voda, doslova. Když přišla na řadu masáž lingamu, snaha o cokoli za mě opadla, říkal jsem si, že už nic těžkého nepřijde a začal si to opravdu uživat. Dlouhou dobu jsem byl doslova na vrcholu blaha, bylo mi fantasticky. Pak se ale začaly dít divy, protože masáž lingamu nekončila tak, jak jsem běžně zvyklý a energie bylo víc a víc, zvláštně se mi pohybovala tělem. Začalo mi vibrovat celé tělo. Ačkoli jsi mě uklidňovala, že není se čeho bát, tak já se postupně bát začínal. Vibrací samotných ne, spíš pocitů, které to ve mně stupňovalo, vibrace působily jak zesilovač. Já si najednou připadal jak přehrada při povodni, zapochyboval jsem, jestli hráz v mé přehradě emocí je opravdu dost pevná. V určitý moment mi proběhlo hlavou, že odsud musím zmizet, ať mě nikdo takto nevidí. A pak jsi mě obejmula a přitiskla svoje srdce na mé a hráz povolila. A já jsem brečel a brečel, jak malé dítě. Bylo mi zcela všechno jedno, jestli mě někdo vidí, slyší, cokoliv. Byla to taková síla, že zmizelo to, co mě celý život nutilo pořád se za něco schovávat děj se co děj. Nevím ani, jak dlouho to trvalo, ale bylo to tak moc uvolňující. Poslední, co by mě v tu chvíli napadlo je, že by to mohlo být ponižující, jak jsem se bál. Je to paradox, ale v jistý moment jsem cítil takovou pravdivost sebe sama a sílu, že by se mě vůbec nedotklo, pokud by se mi někdo třeba smál. Vím, neměl kdo, nikdo kromě Tebe tam nebyl a Ty jsi mi dala absolutní podporu. Myslím to čistě hypoteticky. Následně jsem měl zvláštně čistou hlavu a naprostý klid v sobě, nazval bych to, že jsem jaký jsem a nemám v sobě žádný boj nebo nesoulad, čisto. Nyní týden po pořád nemám přesná slova, jak popsat, to něco ve mně, co se stalo. Je to jako by ve mně něco, něco pochopilo. Pokud bych měl hodnotit Tvůj výkon, tak nemám slov, byla jsi úžasná. S darem pro tohle se fakt musí člověk narodit. Jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě, blízký, hluboký, doslova očistný. Děkuji z celého srdce za lásku a péči a za neustálou přítomnost Tebe samotné, kterou jsem celou dobu cítil.
RADEK
Czech republic
18-09-2017
Star
Jano, k čtvrteční tantric.terapii.... vytrhla jsi mne z mého lety prověřeného řádu, který jsem (nemaje srovnání) považoval za funkční, rozbila jsi mantinely udržující mne v bezpečném pocitu kontroly nad děním, rozebrala jsi mne na atomy, ne-li na jejich částice a s úsměvem řekla „neboj, ono si to sedne a porovná, věř mi...“ A mně nyní nezbývá, než Ti z celého srdce upřímně poděkovat, poněvadž....třeba zrovna nyní....krom toho, že už hodinu tvořím těchto pár řádků...užívám si to a....prostě se směju. Z hloubky sebe se směju. Není zjevná příčina. Doslova se chechtám. Čistá hlava, vlastně se nic neděje a přece všechno. Cítím se prázdný a naplněný zároveň. Nedá se srovnat s žádným jiným zážitkem, vskutku neporovnatelné... nezařaditelné. Cítím se...požehnaný. Máš v sobě něco fascinujícího, cosi přírodního, křehkého a zároveň silného. Už při prvních dotecích mě napadlo „pozor, tohle mě nějak poznamená...tohle ve mně zůstane“, a zároveň jsem si nepřál nic jiného, než...aby mě to poznamenalo, aby to ve mně zůstalo.. Těsím se na vše, co mi život bude přinášet... je to zvláštní. S vědomím, že tohle v sobě mám. Tento stav, tichou mysl a smích odnikud...
Milan
Czech republic
11-06-2017
Star
Milá Jani, chci Ti ještě takto poděkovat za překrásný zážitek, protože po terapii (Emočním detoxu) jsem toho moc nebyl schopen sdílet. A asi ani nechtěl rušit ten stav „po“ skládáním nějakých slov a vět. Chci říct, že celé setkání pro mě bylo naprostým vytržením z toho, co znám. Už naše povídání na začátku, vůně, klid, výborný čaj. Rituál mě uchvátil, věděl jsem, že jsem v dobrých rukou. Postupně jsem cítil, že jsem tomu všemu naprosto odevzdán a otevřen, i ve chvílích nějaké bolesti jsem vůbec neměl tendence nijak zasahovat, nijak to ovládat. Vlastně jsem se dostal do takového proudu, kdy zmizely všechny mé zábrany. Byl to velmi příjemný stav, jako bych najednou odložil svůj běžný náklad a nemusel nic řešit, o nic se starat. Normálně bych do sebe totiž nikdy neřekl, že se před někým takto otevřu. Díky zvuku se mi dařilo zůstat uvolněný i přes občasnou intenzivní bolest v některé části těla. Měl jsem dokonce pocit, že bolest na určitých místech a možnost ji takto vyjádřit, mě posouvá hlouběji do procesu a umožňuje mi následně mnohem silněji vnímat vše, co bylo naopak krásné. Závěrečná masáž lingamu pro mě byla naprosto euforická, nazval bych to doslova milostným tancem, ačkoli šlo "pouze" o Tvé doteky na mém těle. Prvně v životě jsem prožil orgasmus, aniž bych měl ejakulaci. Přesněji řečeno, celou sérii orgasmů. Ono se to v určitou chvíli dělo samo, ačkoli Tvé doteky byly neuvěřitelně jemné. Bylo v nich tolik lásky a pozornosti, všechno to celé působilo úplně jinak, než znám. Posvátnost té chvíle byla skoro hmatatelná. Musím také říci, že několik následujících dnů jsem byl úplně v opojení, cítil jsem se jak kdysi v pubertě čerstvě zamilovaný, kdy máš prostě pocit, že všechno můžeš a svět je Tvůj. Skoro jsem během života zapomněl, že tento pocit existuje. Ten pocit a stav se přenášel fakt na cokoli, nejvíce jsem se ho snažil směrovat ke své ženě, protože mi došlo, že je mnoho věcí v našem vztahu, které se postupem času umrtvily, zmizely. Ale někde tam stále jsou, to vím. Jen jim znovu pomoci ven na světlo. Manželku jsem opravdu najednou začal vnímat jakoby nevšedně, mám opravdu tolik energie a lásky, je to zajímavý kruh. Zpětně mě nabíjí, že jí mohu obdarovat. Řekl bych, že se mi má žena začíná znovu otevírat. Anebo jsem tolik v euforii ze samotného dávání. Moc bych si přál, aby se odhodlala Tě navštívit také, ale vím, že je zbytečné na ni jakkoli tlačit. Mám v sobě určitý pocit nebo víru, že to jde všechno dobrým směrem, že mi nic nestojí v cestě. A že se mi chce tolik věcí, které mi dříve připadaly zbytečné. A taky mě přestaly bolet záda! Měl jsem chronické bolesti mnoho let, vlastně jsem si na to už zvyknul. A najednou ráno vstávám a nic! Těším se na příští setkání, do té doby se určitě ještě mnoho věcí udá. Pak Ti rád povyprávím, kam a jestli se můj vztah se ženou posunul. Děkuji Ti mnohokrát za vše, co dáváš. A vůbec, že se do toho celého takto neuvěřitelně dáváš Ty sama! Jsem nesmírně vděčný za to setkání. Pavel
Pavel
Czech republic
27-04-2017
Star
Absolvoval jsem u Jany emoční detox. Byl to úplně jiný level, než jsem dosud u tantrické masáže znal, nesrovnatelný. Vyhovovalo mi, že se tady cíleně uvolňovalo, byl jsem svědkem toho, jak bolest odchází. Prožil jsem mnoho stavů, ať už fyzicky nebo mentálně, které jsem dosud neznal. Bezmezně oceňuji Janinu empatii, často jsem nechápal, jak ví, co prožívám. Ve chvílích, kdy jsem byl nějakou reakcí svého těla zaskočen, v ten moment mě ihned navedla dál nebo udělala nějaké milé gesto, které mě ubezpečilo, že nemusím nic kontrolovat. Nikdy jsem se takto neuvolnil, nikdy jsem se takto blaze necítil, nikdy jsem se nikomu takto neotevřel. Nevěřil bych, že jsem schopen prožít to, co jsem v závěru masáže prožíval, a to jsem si myslel, že své tělo dobře znám. Kromě toho jsem měl určitou chvíli, nemohu říct, jak dlouhou, nepopsatelný vnitřní pocit, že vše je dokonalé. Hudba, která hrála, byla naprosto dokonalá, dotek byl naprosto dokonalý, teplo těla, které se mě dotýkalo, bylo dokonalé. V jeden moment se hudba změnila a já bych přísahal, že to bylo právě tak, jak jsem zrovna potřeboval. Nebyl to jen stav, kdy je vám fajn, byl to stav úžasu nad tím, jak úplně vše kolem i ve vás je fajn. Chtělo se mi smát a tekly mi slzy. Hlavou mi blesklo, kdo tohle řídí? Možná to zní bláznivě. Popisovat mi to někdo jiný, pravděpodobně bych nevěděl, o čem mluví. Bylo mi vysvětleno, že je to tak vždy, když nastane úplná harmonie uvnitř člověka, bude vnímat úplnou harmonii i všude kolem. I kdyby se dělo v tu chvíli cokoliv, zapadne to do té dokonalosti. Od té doby (2 týdny) o tom stále přemýšlím. Když jsem šel z masáže domů, stále to částečně trvalo, fantastický mi připadal sníh, co padal, i lidi, co jsem potkával, smál jsem se a dal jsem se do hovoru s prodavačkou v obchodě, kam jsem si šel koupit večeři. Normálně bych to nikdy neudělal, byl jsem překvapen sám sebou. Nyní pozoruji, že zmizela veliká část stresu, který se mi přenášel z náročné práce do osobního života. Cítím se výborně a chce se mi zkoumat dál onen potenciál, který jsem zachytil a nedá mi se k němu nevracet. 2727 Děkuji za to, že jsem to sem alespoň v malém náznaku mohl anonymně sdělit, jinak se mezi svými bojím, že bych byl nepochopen :). Děkuji Janě za neuvěřitelný zážitek, za přítomnost a cit, co jsem po celou dobu cítil. Napadá mě, že to musí být náročné, strávil jsem tam v podstatě celé odpoledne. A taky za vyjímečně empatickou podporu jít mnohem hloubš, než bych normálně šel. Určitě si to přijdu zopakovat.
Roman
Czech Republic
17-02-2017
Star

My Blog

Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž muže)

July 7th, 2017
Navazuji na svůj předchozí článek, kde byla popsána z obou stran terapie ženy. Nyní v tomto článku se pokouším podobným způsobem zachytit a popsat kontrétní případ terapie s mužem, a poskytnout tak čtenáři praktický příklad toho, jak může probíhat (a co se může dít) Emoční detox u muže. Opět je článek doplněn o zpětnou vazbu klienta - jednu poměrně bezprostředně po terapii a... more

Emotional Detox Seen by the Eyes of a Therapist and a Client (Male Massage Therapy)

July 7th, 2017
Here is the follow-up of my previous article where a female massage therapy was described from both sides. In this article I will try to capture and describe similarly a specific male massage therapy so that the reader has a specific example on how Emotional detox can happen in a man. Again, the article is complemented by client’s feedbacks – the first one immediately after the therapy and the second and third on... more

Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž ženy)

June 6th, 2017
Smyslem tohoto článku je nastínit lidem, kteří vůbec netuší, o čem je tantrická práce, jak může taková terapie vypadat na konkrétním případu z mojí praxe. Pokusila jsem se tu popsat ucelenou terapii (3 sezení Emočního detoxu) s klientkou tak, jak jsem ji vnímala já ze svého pohledu, a zároveň doplnit o autentickou zpětnou vazbu klientky po terapii, samozřejmě s jejím souhlasem. (Mé... more

Emotional Detox Seen by the Eyes of a Therapist and a Client (Woman Massage Therapy)

June 5th, 2017
The goal of this article is to outline to people, who have no clear idea, how tantric therapy could look like in a specific case out of my practice. Here I attempt to describe the whole therapy (3 sessions of emotional detox) with a client the way I perceived it. Also, I complement it with the authentic testimony of the client after the therapy, with her consent, of course. (My thanks for sharing and for the poss... more
Phone Icon
BOOK ME FOR A CONSULTATION
FILL THE DETAILS OUT BELOW TO BOOK A CONSULTATION
Your Name
Number
Email
How did you find us? If Other:
Comments / Requests
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
Sign up to receive news and updates